Ensikontakti Oy / Suomen Terveysravinto

Registerbeskrivning enligt Personuppgiftslagen 10§

1. Registeransvarig

Ensikontakti Oy/Suomen Terveysravinto (y-tunnus 2342164-1)
PB 146, 33101 Tammerfors

2. Registrets namn

Suomen Terveysravintos kundregister

3. Behandlingsändamål av personuppgifter

Ensikontakti Oy:s/Suomen Terveysravintos ändamål med behandlingen av personuppgifter är relaterade till företagsverksamhetens upprätthållning och utveckling av kundförhållanden, service och produkter. Upprätthållningen av kundregistret gör det möjligt för företaget att erbjuda tjänster åt kunder via marknadsföring, reklam och direktmarknadsföring. Dessutom behandlar företaget sina skyldigheter enligt instruktionerna av lagen och myndigheternas bestämmelser.

4. Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller kundens följande uppgifter: namn, adress, telefonnummer, födelseår samt beställningsuppgifter och villkor.

5. Informationskällor enligt förordningen

Kundens personuppgifter fås i samband med beställningsavtalet samt vid beställningsprocessens olika skeden.

6. Utgivandet av uppgifterna enligt förordningen

Uppgifterna kan lämnas ut och överföras åt Ensikontakti Oy:s/Suomen Terveysravintos underleverantörer eller samarbetspartner enligt personuppgiftslagens tillåtna gränser. Uppgifterna kan också lämnas ut till myndigheterna i lagstadgade fall. Uppgifterna översänds ej utanför den Europeiska unionen eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Registrets skydd och förvaring

Skriftliga avtal, utskrifter och andra handlingar förvaras i företagets låsta utrymmen. Det digitala kundregistret är skyddat med lösenord och användningsrätten av registret är begränsat till personens arbetsuppgifter. De personer som har rätt att använda registret är begränsade både i företaget Ensikontakti Oy/Suomen Terveysravinto och i företagets underleverantörers samt samarbetspartners företag. Kundregistret säkerhetskopieras regelbundet.